Политика на GDPR

"Хепи Тур" ЕООД

Политика за защита на личните данни

НА ОСНОВАНИЕ: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни

1. Администратор на лични данни е „ХЕПИ ТУР” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103258964, със седалище и адрес на управление: град Варна, КК „Златни пясъци”, хотел „Хавана”.

За ХЕПИ ТУРЕООД защитата на предоставените от вас лични данни са основен приоритет.

В качеството си на обработващ предоставените от Вас лични данни, ние разбираме отговорността за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата им. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това уведомление.

Като Администратор на лични данни „ХЕПИ ТУР“ ЕООД има утвърдена фирмена политика по защита на личните данни, съгласно която личните данни следва:

 • Да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • Да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 • Да бъдат в точен и актуален вид;
 • Да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 • Да бъдат надлежно защитени.

Ползвайки услугите на нашият уеб сайт www.hotelhavanabulgaria.com, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

Попълвайки формата за запитване, формата за резервация или формата за плащане, както и при кандидатствате за работа в нашата секция „Кариери” през формата на нашия сайт, Вие изрично се съгласявате „ХЕПИ ТУР” ЕООД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни:

1. В контактната форма „Запитване”:

 • Две или три имена;
 • Телефонен номер и имейл адрес;

2. Във формата „Резервация”:

 • Две или три имена;
 • Телефонен номер и имейл адрес;

3. Във формата „Плащане”:

 • Две или три имена;
 • Телефонен номер и имейл адрес;
 • Данни от банкови карти и банкови сметки.

4. При кандидатстване за работа в навигационно меню „Кариери”:

 • Име, фамилия;
 • Телефонен номер и имейл адрес;
 • Населено място;

При кандидатстване задължително се подава автобиография като прикачен файл, която е със задължително съдържание:

 • Единен граждански номер или личен номер на чужденец;
 • Административен адрес;
 • Телефонен номер и имейл адрес;
 • Месторабота, трудов стаж, образователна степен, професионална квалификация и др.;

Цел на обработването:

Изисканите от Вас лични данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на „ХЕПИ ТУР” ЕООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.

Срок на съхранение:

Личните данни предоставени във формата за „Запитване”, „Резервация” и навигационно меню „Кариери” се съхраняват на сървър в помещенията на Администратора до една година.

Личните данни във формата „Плащане” се съхраняват на сървъра на хостингова компания, съгласно договорни отношения, пазят се три дни след данъчното събитие или три дни след напускане на хотела, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

1. Използване на лични данни

Ние ще използваме личните данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме личните данни на следните основания:

 • За изпълнение на нашия договор с Вас;
 • За спазване на законово задължение;
 • Когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица).

2. Промяна на целите

Ние използваме личните данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме личните данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

3. Споделяне на данните

Възможно е да споделяме личните данни с трети лица.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Ние ще споделяме личните данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на договорните и облигационните взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това. Тези трети лица могат да включват: подизпълнители по договор, държавни контролни органи и др.

4. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?

Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личните данни, като те не могат да използват личните данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

5. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до личните данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

6. Колко дълго ще използваме личните данни

Ние ще съхраняваме личните данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на счетоводно законодателство.

7. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни уведомите за промяна

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

Вашите права във връзка с личните Ви данни:

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с „Хепи Тур” ЕООД – Администратор на лични данни. Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията.

8. Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с „Хепи Тур” ЕООД – Администратор на лични данни. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

9.Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще и предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени. 

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините, описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт и предоставяне на качествена услуга на клиента. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта ни и отказ от използване услугите на „Хепи Тур” ЕООД.

Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта www.hotelhavanabulgaria.com.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.