Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ
С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „Хепи Тур“ ООД, ЕИК: 103258964, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, к.к.Златни пясъци и гостите на хотелите, във връзка предоставяните услуги.
Когато гост ползва услугите ни, автоматично се счита, че се е запознал, разбрал и приел правилата, изложени по-долу.
Потребителят и Хотелът сключват договор за предварителна резервация на избраната от Потребителя Стая (Услуги) при извършване на плащането на резервацията. Всички искове и задължения, свързани с предоставяните услуги, се решават между Потребителя и Хотела. Завършена резервация може да бъде платена с всяка опция за плащане, налична в резервационната система.
Договорът се счита за сключен при потвърждаване на резервацията от страна на ХОТЕЛА, както и плащане на пълната ѝ стойност според условията. С направата на онлайн резервация Вие потвърждавате и приемате настоящите Общи условия и Правилата на хотела. Самото разглеждане на Уебсайта не създава каквото и да е споразумение между ХОТЕЛ ХАВАНА и Гостите.

II. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
2.1.Онлайн резервация
Можете да направите онлайн резервация чрез модула за резервации на нашия уебсайт https://hotel-havana.hotelrunner.com/bv3/search , след като въведете необходимите параметри, като период на престой, брой лица (възрастни и/или деца), възраст на децата в момента на настаняване, изхранване и изберете желания тип стая.
2.2.Потвърждение на резервацията
Вашата резервация се счита за потвърдена, след получаване на посочен от Вас имейл адрес, на автоматично потвърждение със съответния номер резервация, когато резервирате през on-line резервационната система на ХОТЕЛ ХАВАНА. Потвърдената резервация НЕ Е ГАРАНТИРАНА, докато не бъде извършено плащане според условията на резервацияте. За да потвърди резервацията, Клиентът трябва да заплати дължимите суми, посочени в условията на резервацията.

III.ЦЕНИ
3.1. Всички цени, посочени в Уебсайта на ХОТЕЛ ХАВАНА, са в избраната от клиента валута валута, на стая, на ден и включват ДДС, туристическа такса и застраховка. Цените са валидни за посочения в резервационната система период. При наличие на обявени специални и/или промоционални пакетни предложения, цените са посочени за приложимия, по отношение на тях период. Общата дължимата по всяка една конкретна резервацията стойност се калкулира автоматично в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от избраната актуална или приложима ценова оферта за съответния период.
3.2. Всички резервации, независимо от техния произход, трябва да бъдат платени във валутата на хотела, освен в случаите, когато в хотела са посочени специални разпоредби.
3.3. Промоционалните оферти са валидни само за резервации, направени в периода, в който е обявена промоцията, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на вече резервирал гост за промяна на цената, възстановяване на разликата в цената или основание за рекламация.

IV. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
4.1.Плащане на място: Плащането може да бъде извършено от Потребителя в брой или с карта на рецепцията в хотела.
4.2.Плащане с банков превод: Плащането на резервацията може да се извърши с банков превод по банковите сметки, посочени в потвърждението на резервацията, в евро или в лева. Всички банкови такси и разходи по превода са за сметка на клиента. При извършване на банковия превод, моля въведете име на лице, което ще ползва платената резервация и номер на резервацията като основание за плащане.
4.3. Плащане чрез виртуален ПОС терминал с дебитна/ кредитна карта през онлайн резервационната система.

V. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ И ПРОМЕНИ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА
5.1. Промяна, анулиране и неявяване на резервацията е възможна съгласно условията в съответната оферта/пакет.
Крайният срок за анулация е свързан с началната дата на резервираната услуга и сумата на неустойката при анулиране зависи от общата дължима сума за резервацията.
Моля, обърнете внимание на тези условия за анулация, когато правите своята резервация, за да избегнете санкции за анулация или неявяване или предсрочно прекратяване на престоя.
5.2. Анулиране и промяна по резервацията става през резервационната система, според условията в офертата/пакета.
5.3. Ако не е предвидено друго в условията на конкретната резервация се прилагат следните общи правила: 50% от сумата се заплаща до 14 дни преди датата на пристигане, останалата част се дължи в деня на пристигане. Безплатната анулация до 14 дни преди датата на пристигане. След 13 дни или по-малко преди датата на пристигане или при неявяване се дължи 50% от общата сума на резервацията. Ранното напускане се заплаща за целия престой.
5.4. ХОТЕЛ ХАВАНА има право едностранно и без да дължи плащане на обезщетения и/или неустойки да анулира резервация, по време на престоя на госта, в следните случаи:
– При поведение на гост или негов придружител, което според Хотелиера или негови представители и/или служители причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други гости, служители или партньори или създава риск от увреждане на имуществото на хотелиера или на трети лица.
– При нарушаване на Политиката на Хотела.
5.5.Ако ХОТЕЛ ХАВАНА отмени резервация поради причини, различни от посочените в т.5.4. от настоящия раздел V, гостът има право да получи аналогична услуга при същите или сходни условия в друг хотел, или възстановяване на платените по отменената резервация суми, в срок от 30 (тридесет) дни от датата на получаване на писмено искане за това от госта.
5.6. Форсмажорни обстоятелства. Нито една от страните по договора за резервации не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му е възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната по настоящия Договор, на която са причинени. Двете страни по Договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат настъпване на форсмажорни обстоятелства.

VI. ОТГОВОРНОСТИ
6.1. Потребителят следва да спазва Вътешния правилник на хотела и действащите български закони;
6.2. Потребителят следва да заплати цената на направената от него резервация в съответния срок;
6.3. Хотелът следва да продоставя описаните в офертата/пакета услуги;
6.4. Хотелът има право да откаже приета резервация без каквато и да е отговорност, ако Потреботелят не заплати цялата сума в уговорените срокове
6.5. Хотелът не носят отговорност и не дължи възстановяване на суми и/или плащане на обезщетения на госта при:
– Неправилно попълване на бланката за резервация от страна на госта или негов пълномощник / представител;
– Вреди или анулации поради действия на трети лица, в това число гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи, независимо от това, че поради тези действия гостът/гостите са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

VII. РАЗНИ
ХОТЕЛ ХАВАНА си запазва правото да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ПОЛИТИКАТА си.
При възникването на допълнителни въпроси или на проблем, свързан с резервация в хотела, може да се свържете с нас по следния начин:
на телефон: +359 882 440827
на електронна поща: reservations@hotelhavanabulgaria.com